Καταστατικό PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2007 14:43

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ « ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ »

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ


Άρθρο 1ο
Δημιουργείται Πολιτιστικό σωματείο των καταγόμενων από την Ποτιδάνεια Δωρίδας, κατοίκων Αθηνών – Πειραιάς και περιχώρων με την επωνυμίας  « ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ » με έδρα την Αθήνα. Καταγόμενοι από την Ποτιδάνεια Δωρίδας θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν σε αυτή, καθώς και εκείνοι των οποίων ένας τουλάχιστον από τους γονείς παππούδες ή προπαππούδες εκ των δύο φύλλων γεννήθηκε ή κατοίκησε μόνιμα στην Ποτιδάνεια.
       
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ

Αρθρο 2ο
1. Σκοπός της Ένωσης ορίζεται :
• Η επικοινωνία και οι στενές σχέσεις των μελών της και η ανάπτυξη δεσμών τους με την Πατρική Γή.
• Η πολιτιστική ανάπτυξη των μελών της καθώς και η Πολιτιστική Δραστηριότητα σε Αθήνα, Ποτιδάνεια και αλλού.
• Η διάσωση, συντήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας.
• Παρακολούθηση και επιδίωξη επίλυσης κάθε ζητήματος που αφορά την πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Ποτιδάνειας Δωρίδας σε συνεργασία με την Κοινότητα.
• Ηθική και υλική υποστήριξη, με την πρέπουσα διακριτικότητα, καθενός που κατάγεται από την Ποτιδάνεια και έχει ανάγκη.
• Η με οποιοδήποτε τρόπο βοήθεια των κατοίκων της Ποτιδάνειας Δωρίδας στα γεωργικά, κτηνοτροφικά και άλλα έργα τους.
• Η εκτέλεση ωφέλιμων και καλλωπιστικών έργων στο χωριό μας σε αρμονία με τη φύση και την Λαϊκή μας παράδοση.
2. Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων θα επιδιωχθεί με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, ιδιαίτερα δε με οργάνωση εκδηλώσεων, εορτών, εκδρομών, με έκδοση εφημερίδας, εκδόσεις βιβλίων και ημερολογίων, με εράνους, λαχειοφόρους αγορές και ότι άλλο κρίνεται πρόσφορο.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 3o
Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά, Αντεπιστέλοντα και Επίτιμα.
Τακτικά Mέλη μπορούν να είναι οι καταγόμενοι από την Ποτιδάνεια που κατοικούν σε Αθήνα Πειραιά και Περίχωρα και των δύο φύλων και οι σύζυγοι αυτών ανεξάρτητα από το που κατάγονται.
Αντεπιστέλλοντα Μέλη μπορούν να είναι οι καταγόμενοι από την Κοινότητα Ποτιδάνειας αλλά που δεν κατοικούν σε Αθήνα, Πειραιά και Περίχωρα, αλλά σε οποιαδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Επίτιμα μέλη της Ένωσης ή και του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνωρίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου  
• Πρόσωπα που προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στην Ένωση ή στην Ποτιδάνεια και βοηθούν υλικά και ηθικά την ένωση ή το χωριό.
• Καταγόμενοι από την Ποτιδάνεια με ανιδιοτελή κοινωνική, πολιτιστική, πατριωτική ή φιλανθρωπική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 4o
Οι αρχικοί ιδρυτές του Σωματείου είναι τακτικά μέλη από την ημέρα αναγνώρισής του. Η εγγραφή των νέων μελών θα γίνεται με αίτηση γραπτή ή προφορική των επιθυμούντων σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και την καταβολή της συνδρομής. Για την εγγραφή ή μη εγγραφή αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή αιτιολόγηση που καταχωρείται στα πρακτικά. Τα εγγραφόμενα μέλη εξυπακούεται ότι αποδέχονται τους σκοπούς της Ένωσης [0]
και τις διατάξεις του Καταστατικού. Αν η αίτηση κάποιου ενδιαφερόμενου απορριφθεί από το ΔΣ ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται και μπορεί να αποταθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση ή οποία και αποφασίζει.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5ο
Όλα τα μέλη της ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα. Μπορούν δε να αποχωρήσουν όταν το επιθυμούν με έγγραφη δήλωση τους στο ΔΣ. Δεν μπορούν μέλη να λάβουν μέρος στην στη Γενική Συνέλευση, ούτε να ψηφήσουν, αν δεν έχουν τακτοποιήσει την τελευταία τους συνδρομή.
Αποβολή μέλους επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ ή με αίτηση 15 μελών της Ένωσης. Ένα μέλος αποβάλλεται όταν ενεργεί ενάντια στους σκοπούς της Ένωσης, ή εκμεταλλεύεται τις επιδίωξης της, ή οτιδήποτε κρίνει σοβαρό η ΓΣ.
Διαγραφή μέλους γίνεται όταν καθυστερεί τρεις (3) ή περισσότερες συνδρομές. Επανεγγράφεται όμως χωρίς άλλες διατυπώσεις, μόλις πληρώσει τη συνδρομή του. Μέλη που αποχωρούν, αποβάλλονται ή διαγράφονται, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματίου.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 6ο
Πόροι της Ένωσης είναι
• Οι τακτικές εισφορές των μελών
• Οι έκτατες οικονομικές ενισχύσεις των μελών ή των φίλων της ένωσης.
• Τα κέρδη από εορτές, εκδρομές, λαχειοφόρους αγορές και κληρονομιές.
• Τα κέρδη από την περιουσία της Ένωσης (ενοίκια, τόκοι κ.α)
• Από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7ο
Τα μέλη της Ένωσης (Τακτικά και Αντεπιστέλοντα) υποχρεούνται:
• Να καταβάλουν την Συνδρομή που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση της Ένωσης, παίρνοντας αντίστοιχη διπλότυπη απόδειξη.
• Να βοηθούν την Ένωση στην εκπλήρωση των σκοπών της, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες στο μέτρο του δυνατού.
• Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται από την ημέρα της εγγραφής τους.
• Τα αντεπιστέλλοντα μέλη, αν παραβρίσκονται σε Γενικές Συνελέυσεις, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη ΓΣ και να εκλέγουν, αλλά όχι να εκλέγονται.


Ά ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 8o
1. Την ένωση διοικεί Συμβούλιο με ( 9 ) μέλη που αποτελείτε από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) συμβούλους. Το ΔΣ εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια κατά την Γενική Συνέλευση του Νοεμβρίου ή έκτατα με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, εφόσον παραστεί ανάγκη.
2. Αποκλείονται από τη Διοίκηση της Ένωσης
• Οι έχοντας εκκρεμείς δικαστικές διαφορές με την Ένωση,
• Αυτοί που δεν πλήρωσαν την Συνδρομή τους,
• Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 9ο
Παύση των μελών του ΔΣ γίνεται μόνο από την Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία. Τα μέλη του ΔΣ είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν:
• Από το Καταστατικό της Ένωσης
• Από τις αποφάσεις της ΓΣ
• Από τους νόμους του Κράτους.

Άρθρο 10ο
Το διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση της Ένωσης,
• ενεργεί προς το συμφέρον της, και με τις πράξεις του επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών της.
• Παίρνει μέτρα για την εξυπηρέτηση της Ένωσης καθώς και για την ορθή διαχείριση, συντήρηση, εξασφάλιση και αύξηση της περιουσίας της.
• Φροντίζει για την οργάνωση εκδηλώσεων του Σωματείου για την εκτέλεση έργων και γενικά για ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις ανάγκες της Ένωσης, κάνοντας προς τούτο τις ανάλογες ενέργειες και συμφωνίες.
• Συντάσσει κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό του προηγουμένου έτους και του προϋπολογισμού του επομένου. Κάθε δύο χρόνια συντάσσει το ΔΣ και οικονομικό απολογισμό  της διετίας που διοικούσε, καθώς επίσης συντάσσει το Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της επόμενης Διετίας και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση με σύντομη αλλά περιεκτική έκθεση που θα αναφέρονται και τυχόν μεταβολές της ακίνητης και κινητής περιουσίας της.
• Καμία δαπάνη δεν γίνεται, καμία σύμβαση δεν καταρτίζεται και καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται χωρίς απόφαση του ΔΣ.
• Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει σε επιτροπή μελών της Ένωσης ή σε μέλη της, κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα ή εργασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. Οι παραπάνω επιτροπές και τα μέλη, εργάζονται με την επίβλεψη του ΔΣ το οποίο και τα παύει ή τα αντικαθιστά όταν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 11ο
Το ΔΣ συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρίαση, με πρόσκληση του Προέδρου μία φορά το μήνα. Συνεδριάζει έκτατα, όταν θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη με αίτηση, όπου θα αναφέρονται τα θέματα που θα είναι και τα μόνα για συζήτηση.
Μέλος του ΔΣ  που απουσιάζει  αδικαιολόγητα για τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις κυρήσσεται έκπτωτο με απόφαση του ΔΣ και αντικαθίσταται με τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Aρθρο 12ο
• Ό Πρόεδρος του ΔΣ αντιπροσωπεύει την Ένωση σε κάθε Διοικητική, Δικαστική ή άλλη αρχή και την εκπροσωπεί εξώδικα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου.
• Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, κυρήσσει την αρχή και το τέλος των συνεδριάσεων, δίνει και αφαιρεί το λόγο και τηρεί την τάξη.
• Ορίζει τα συζητούμενα θέματα, υπογράφει τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, συντάσσει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων και είναι υπεύθυνος για κάθε αλλοίωση των αποφάσεων και των συζητήσεων.
• Ακόμη παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Ένωσης και φροντίζει για την εφαρμογή   α) του Καταστατικού β) των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ΔΣ.
o Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο σύμβουλος που πλειοψήφησε.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 13ο
• Τηρεί τα Μητρώα των μελών, το αρχείο, τα βιβλία και τα έγγραφα καθώς και τη σφραγίδα του Σωματείου και φροντίζει για την φύλαξή τους.
• Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του ΔΣ και φροντίζει για την υπογραφή τους.
• Εκτελεί την αλληλογραφία της Ένωσης και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
• Φροντίζει μαζί με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και των ΓΣ καθώς και για την έγκαιρη αποστολή των προσκλήσεων προς τα μέλη της Ένωσης και του ΔΣ.
• Παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών της Ένωσης και βοηθά τον Πρόεδρο και τα άλλα όργανα στα καθήκοντα τους παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία.
o Όταν απουσιάζει τον αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους που ορίζει το ΔΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Άρθρο 14ο
• Διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης
• Ενεργεί όλες τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις στα στελέχη των οποίων υπογράφει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος μετά από απόφαση του ΔΣ.
• Ενεργεί όλες τις πληρωμές της ένωσης μετά από απόφαση του ΔΣ.
• Φυλλάσει τα χρήματα της Ένωσης με ατομική του ευθύνη λογοδοτώντας στο ΔΣ και τα καταθέτει στην Τράπεζα. Με απόφαση του ΔΣ κάνει αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα για συγκεκριμένο σκοπό.
• Υποβάλλει στο ΔΣ στο τέλος κάθε έτους ή όταν του ζητηθεί Ταμειακή Κατάσταση, ενώ για την Γενική Συνέλευση συντάσσει Οικονομικό απολογισμό.
o Όταν απουσιάζει τον αντικαθιστά ένας από τους συμβούλους μετά από απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 15ο
Το ΔΣ θεωρείτε σε απαρτία αν παραβρίσκονται έξι (6) τουλάχιστον μέλη. Αν δεν έχει απαρτία συνεδριάζει ξανά μέσα σε επτά (7) μέρες και αρκεί για την πλειοψηφία των μελών του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή.

Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16ο
Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης συγκροτείται από το σύνολο των Τακτικών  Μελών. Στη ΓΣ μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν και τα Ανεπιστέλλοντα μέλη εφόσον παραβρίσκονται.
Η ΓΣ αποτελεί το Ανώτατο Συλλογικό όργανο της Ένωσης, οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη και παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν για κάποιο θέμα, δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία είτε γιατί υπάρχουν λευκά είτε γιατί υπάρχουν παραπάνω από δύο (2) προτάσεις,  τοτε ξαναμπαίνουν οι δύο (2) προτάσεις σε ψηφοφορία που πήραν τις περισσότερες ψήφους, και παίρνεται απόφαση με απλή πλειοψηφία.
Στη ΓΣ δεν μπορούν να μετέχουν μέλη που δεν τακτοποίησαν την συνδρομή τους.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 17ο
Η ΓΣ εκλέγει το ΔΣ καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δικαιούται να τα παύει οποτεδήποτε.
Ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ τις επιδοκιμάζει, τις αποδοκιμάζει, καταλογίζει τυχόν συλλογικές ή ατομικές ευθύνες ή το απαλλάσσει.
Αποφαίνεται για τον Απολογισμό και το Προϋπολογισμό του ΔΣ.
Η ΓΣ αποφασίζει για την αύξηση ή την μείωση της Συνδρομής των μελών ή εξουσιοδοτεί το ΔΣ.
Αποφασίζει για την αποδοχή από την Ένωση των δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών εφόσον αυτές έχουν υποχρεώσεις και όρους.
Αποφασίζει για αγορές, πωλήσεις, παραχωρήσεις, απαλλοτριώσεις και υποθηκεύσεις ακινήτων.
Παίρνει κάθε μέτρο που προωθεί τους σκοπούς της Ένωσης και γενικά κρίνει και αποφασίζει για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ένωσης και δεν είναι αντίθετο με τους νόμους του κράτους καθώς και για κάθε υπόθεση της Ένωσης που δεν καλύπτεται από άλλο όργανο.

Άρθρο 18ο

Οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά το καταστατικό της Ένωσης ή οι Νόμοι του Κράτους για κάποιο θέμα.
Οι αποφάσεις για θέματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ, για προσωπικά ζητήματα, και για όποιο θέμα κρίνει η Συνέλευση, παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.
Με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται και τα μέλη του ΔΣ
Για άλλα ζητήματα οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική κλήση.
Απόφαση μπορεί να παρθεί και χωρίς Συνέλευση αν τα Τακτικά μέλη, εγγράφως, αποδεχτούν ή απορρίψουν κάποια πρόταση.

Άρθρο 19ο

Τα μέλη της Ένωσης συνέρχονται σε Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του ΔΣ, τακτικά μεν κάθε δύο (2) χρόνια τον μήνα Νοέμβριο, έκτατα δε όταν το ΔΣ το θεωρήσει αναγκαίο ή το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των μελών με έγγραφη αίτηση στο ΔΣ όπου θα αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση των μελών σε ΓΣ μπορεί να γίνει είτε με επιστολή είτε με ανακοίνωση – πρόσκληση στην εφημερίδα της Ένωσης που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη.
Η πρόσκληση γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον νωρίτερα και αναγράφονται:
• Η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της Συνέλευσης.
• Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Συνέλευση.
Οι συζητήσεις στην ΓΣ είναι ελεύθερες. Το λόγο μπορούν να πάρουν όλα τα μέλη, εφόσον θα μιλήσουν για το συζητούμενο θέμα της ημερήσιας Διάταξης. Η ΓΣ μετά το τέλος των θεμάτων της πρόσκλησης μπορεί να συζητήσει μόνο, και όχι να αποφασίσει, πάνω σε άλλα θέματα εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των μελών της.

Άρθρο 20ο
Η ΓΣ έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον Τακτικά Μέλη που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους, με την προϋπόθεση ότι τα παρόντα μέλη να είναι το ¼ τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείτε πάλι η ΓΣ μέσα σε 20 μέρες σε τόπο ημέρα και ώρα που καθορίζονται από το ΔΣ με τα ίδια θέματα και τότε έχει  απαρτία με το ¼ των οικονομικά εντάξει Τακτικών μελών εφόσον όμως τα παρόντα μέλη είναι το 1/6 τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία η ΓΣ συγκαλείτε για 3 φορά μέσα σε 20 μέρες σε τόπο ημέρα και ώρα που αποφασίζει το ΔΣ με τα ίδια θέματα και τότε έχει απαρτία με όσα οικονομικά εντάξει μέλη και αν παραβρίσκονται.
Απόφαση της ΓΣ για θέμα που δεν αναφέρεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

Άρθρο 21ο
Για την διεύθυνση των εργασιών της ΓΣ εκλέγεται από τα μέλη ένας πρόεδρος και ένας Γραμματέας, από τους έχοντας δικαίωμα ψήφου που όμως δεν είναι μέλη του ΔΣ.
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της ΓΣ  κυρήσσει την αρχή και ο τέλος των εργασιών της, φροντίζει για την καλή λειτουργία της, δίνει και αφαιρεί το λόγο, απαγορεύει την συζητήσεις εκτός θέματος, βάζει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά και τα ψηφίσματα της ΓΣ.
Ο Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά της ΓΣ και βοηθάει τον Πρόεδρο στο έργο του.
Εάν στην Γενική Συνέλευση προβλέπονται και εκλογές, μετά την ολοκλήρωση των άλλων θεμάτων, εκλέγεται από τη Συνέλευση τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τους μη υποψηφίους ή οποία μαζί με το Πρόεδρο της Συνέλευσης διενεργεί την ψηφοφορία. Τα πρακτικά και η ανακήρυξη  των επιτυχόντων υπογράφονται και από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Γ΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22ο
1. Η Εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής. Έχει σαν έργο της τη παρακολούθηση και τον έλεγχο σε όλη την θητεία της, την οικονομική διαχείριση του ΔΣ χωρίς να παρεμβαίνει στα διοικητικά.
2. Η Εξελεγκτική επιτροπή, δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή όποτε άλλοτε νομίζει ζητάει έλεγχο από το Διοικητικό Συμβούλιο τα ταμιευτικά και διαχειριστικά βιβλία και ότι άλλο κρίνει αναγκαίο καθώς και τον οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό. Κατόπιν συντάσσει έκθεση που την υποβάλλει στην ΓΣ και καταχωρείτε στα πρακτικά.
3. Συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της ή όταν προσκληθεί από το ΔΣ και είναι σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη της. Ενημερώνει το ΔΣ και καταγράφει στα πρακτικά του της παρατηρήσεις.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 23ο
Οι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του ΔΣ καθώς και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια στην Τακτική ΓΣ του Νοεμβρίου ή σε Έκτατη ΓΣ αν υπάρχει ανάγκη.  Οι εκλογές προκηρύσσονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον νωρίτερα, ενώ οι προσκλήσεις στέλνονται δέκα (10) μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία των εκλογών.

Άρθρο 24ο

Υποψηφιότητες για τα μέλη του ΔΣ και της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται τέσσερις (4) μέρες τουλάχιστον πριν τις εκλογές είτε από τον υποψήφιο είτε από τρία (3) μέλη της Ένωσης, διαφορετικά για κάθε υποψήφιο, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 25ο
1. Μόλις περάσει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων το ΔΣ συνεδριάζει έκτατα και εξετάζει τις υποψηφιότητες. Αποκλείει με αιτιολόγηση στα πρακτικά του, όσους δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν, αποδέχεται τους άλλους υποψήφιους και καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων. Ο αποκλεισμένος μπορεί να καταφύγει στη ΓΣ η οποία και αποφαίνεται. Αν το αποδεχτεί πρέπει να αναγραφεί το όνομά του στο ψηφοδέλτιο.
2. Με βάση τον παραπάνω πίνακα υποψηφίων ετοιμάζει ομοιόμορφα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα όλων των υποψηφίων για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή και τα σφραγίζει με την σφραγίδα της Ένωσης.

Άρθρο 26ο
Για το ΔΣ εκλέγονται οι εννέα (9) υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους Τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικά ανάλογα με την σειρά εκλογής τους. Για την εξελεγκτική επιτροπή  εκλέγονται τρία (3) τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι αναπληρωματικά.

Άρθρο 27ο
1. Τα μέλη της Ένωσης που δικαιούνται να ψηφίσουν παίρνουν από την Εφορευτική επιτροπή ένα σφραγισμένο ψηφοδέλτιο.
2. Ο εκλογέας σημειώνει σταυρό πριν ή μετά από τα ονόματα των υποψηφίων που προτιμά. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν αν ξεπερνούν τους 9 για το ΔΣ και τους 3 για την Εξελεγκτική επιτροπή.
3.  Ψηφοδέλτια χωρίς την Σφραγίδα της Ένωσης ή με περισσότερους σταυρούς ή που έχουν ενδείξεις ότι παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας ακυρώνονται από την εφορευτική επιτροπή.  Η Εφορευτική επιτροπή αποφαίνεται και για τυχόν ενστάσεις για την ψηφοφορία και την εκλογή.

Άρθρο 28ο
Σε περίπτωση ισοψηφίας για τη συμπλήρωση των Τακτικών μελών στο ΔΣ και την Εξελεγκτική επιτροπή γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες από τον Πρόεδρο της ΓΣ και της Εφορευτικής επιτροπής. Οι πρώτοι κληρωθέντες συμπληρώνουν τα Τακτικά μέλη και οι άλλοι είναι αναπληρωματικά ανάλογα με την σειρά κλήρωσης. Ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει αυτούς που εκλέγονται για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 29ο
Το μέλος του ΔΣ που πήρε τους περισσότερους ψήφους καλεί και τα άλλα νεοεκλεγέντα μέλη σε συνεδρίαση μέσα σε 15 μέρες μετά τις εκλογές όπου και συγκροτούνται σε σώμα.
Εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία όλους άμισθους. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται αυτός που πλειοψήφησε στις εκλογές και αν και εκεί υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση.
Κατόπιν παραλαμβάνει μέσα σε 5 μέρες  τη διοίκηση από το παλιό ΔΣ ακόμα και αν υπάρχει ένσταση ακυρότητας των εκλογών.
Σε σώμα συγκροτείτε και η Εξελεγκτική επιτροπή εκλέγοντας Πρόεδρο και Γραμματέα με τον ίδιο τρόπο με το ΔΣ και το ανακοινώνει στο ΔΣ για να γραφεί στα πρακτικά.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 30ο
1. Το σωματείο μπορεί να διαλυθεί σε οποιαδήποτε χρόνο μόνο με απόφαση της ΓΣ των μελών της που συγκαλείτε ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Στην αναφερόμενη ΓΣ πρέπει να είναι παρόντα τα ¾ τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση για την διάλυση παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
2. Όταν το Σωματείο διαλυθεί η περιουσία του περιέχεται στην Κοινότητα Ποτιδάνειας. Αν η Κοινότητα δεν την αποδεχτεί η περιουσία περιέχεται στην Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Ποτιδάνεια Δωρίδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο
1. Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα με το όνομα του Σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ» με την έδρα του «ΑΘΗΝΑ» και το χρόνο ίδρυσης «1957».
2. Το σωματείο δεν συμμετέχει σε πολιτικές κινήσεις. Στις ΓΣ και συνεδριάσεις του ΔΣ απαγορεύεται κάθε πολιτικομματική συζήτηση με ποινή διαγραφής.
3. Το λογιστικό έτος της Ένωσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου.
4. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αποφασίζει το ΔΣ μέσα στο πνεύμα του καταστατικού και των αποφάσεων των ΓΣ και στα πλαίσια του νόμου του κράτους.
5. Τροποποίηση του καταστατικού δεν γίνεται πριν περάσουν τρία  (3) χρόνια από την έγκρισή του ή την έγκριση τροποποίησης του. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται από την ΓΣ και απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών εχόντων δικαίωμα ψήφου και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Μάιος 2009 19:56